Ref. B037

BASE MEDIANA ABETONE
16 kg
30 x 25 x 25 cm